311/2022 – Απαλλαγή υπολόγου του υπ. αριθμ. 1898/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη πληρωμής διοδίων για τη διέλευση των οχημάτων Ανακύκλωσης»

311/2022 – Απαλλαγή υπολόγου του υπ. αριθμ. 1898/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη πληρωμής διοδίων για τη διέλευση των οχημάτων Ανακύκλωσης»