332/2022 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις ««Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών-εντύπων»

332/2022 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις ««Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών-εντύπων»