406/2022 – ακύρωση της υπ. αριθ. 376/22 Α.Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης για έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διαπραγμάτευσης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για τις «Έκτακτες εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»

406/2022 – ακύρωση της υπ. αριθ. 376/22 Α.Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης για έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διαπραγμάτευσης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για τις «Έκτακτες εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»

406/2022 – ακύρωση της υπ. αριθ. 376/22 Α.Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης για έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διαπραγμάτευσης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για τις «Έκτακτες εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»