430/2021 – απαλλαγή υπόλογου του υπ’ αριθμ. 1647/2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής