441/2021 – λήψη απόφασης για την κατάργηση δαπάνης από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ