472/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 1.589,87€

472/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 1.589,87€