473/2022 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενης δημοσίευσης για την «Έκτακτες εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»