476/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021, και 2022» (αφορά τις ομάδες α΄& γ΄ πετρέλαιο Diesel κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)

476/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021, και 2022» (αφορά τις ομάδες α΄& γ΄ πετρέλαιο Diesel κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)

476/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021, και 2022» (αφορά τις ομάδες α΄& γ΄ πετρέλαιο Diesel κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)