477/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά στην «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού» (Ομάδες 1η 4η-5η-6η )

477/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά στην «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού» (Ομάδες 1η 4η-5η-6η )