478/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά στην «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού» (Ομάδες 2η – 3η )

478/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά στην «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού» (Ομάδες 2η – 3η )