479/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Συλλογή, συσκευασία και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου»