ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/04/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/04/2021

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 27η  Απριλίου 2021  ημέρα Τρίτη  και ώρα 20.00 μ.μ., σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Α.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για πράξη δωρεάν παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφουa

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Πρόταση τροποποίησης σχεδίου για την έγκριση ως πεζοδρόμου της μη εγκεκριμένης παρόδου Αγ. Άννης στο Ο.Τ. 479 περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa
  2. Λήψη απόφασης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ στο Δήμο Ιλίουa
  3. Λήψη απόφασης σύμφωνης γνώμης επιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για τη δέσμευση ακινήτου ή ακινήτων σε τμήμα του Ο.Τ. 516 στη συμβολή των οδών «ΚΥΠΡΟΥ» και «ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ» (επί αδόμητου χώρου)a

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/04/2021a