ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 23/02/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 23/02/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την  23η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ., σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» και ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 19515/12.10.2021), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022a

2. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2022a

3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2021a

4. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με τα από 16.11.2021 πρακτικά συνεδρίασηςa

5. Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής με σκοπό τη στέγαση του 5ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Ιλίουa

6. Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής με σκοπό τη στέγαση του 9ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Ιλίουa

7. Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού με σκοπό τη στέγαση του Δ’ ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίουa

8. Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού με σκοπό τη στέγαση του Ε’ ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίουa

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022a

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

10. Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία κοινωνικής δομήςa

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 154/2021 Α.Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 23/02/2022a