ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/06/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η  Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ», σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» και ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 19515/12.10.2021), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022a
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση της αναστολής της υποχρέωσης υποβολής βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 4915/22 (ΦΕΚ 63/24.03.2022 τεύχος A’) , όπως αυτός τροποποιήθηκε  με  το άρθρο 76 παρ. ε του Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ 75/18.04.2022 τεύχος A’)a

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Ονοματοδοσία ανώνυμης οδού, δυτικά των οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ. 2174, 2174Α & 2173)a
  2. Έγκριση θέσης αναμονής οδηγών και του χώρου υγιεινής της εταιρείας Ο.ΣΥ. Α.Ε., επί των οδών Πριάμου και Καματερού επί του παράδρομου της οδού Θηβών μεταξύ των οδών Πριάμου και Καματερούa
  3. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης βάσει του ΦΕΚ 364Δ/30.05.2022 άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και επανεπιβολής στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ιλίου, σε ακίνητο που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2078 – 2079 επί των οδών ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ιδιοκτησίας ΤΣΕΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 22120/2017 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνώνa
  4. Ορθή επανάληψη της 060/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και της 168/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 6622/2020 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στον Κ.Χ. 2207 και στο Ο.Τ. 2103Γ επί του πεζόδρομου ΔΙΟΤΙΜΑΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ως προς τα δικαστικά έξοδα- δικηγορική αμοιβήa

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των εργασιών ανακατασκευής και συντήρησης νησίδωνa
  2. Λήψη απόφασης για επικύρωση συμφωνητικού συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Ιλίου και το φιλοζωικό σωματείο «Τετράποδη Αγάπη Αστική μη Κερδοσκοπική»a

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

Ε. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου από τους κ.κ. Καλογήρου Κωνσταντίνο & Κυριακοπούλου Άνναa

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/06/2022a