ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/08/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/08/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 18η Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου»
  2. Τροποποίηση της σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή ελαστιχοφόρων φορτωτών»

 

Ο Δήμαρχος

 

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/08/2022a