Πρακτικό ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πρακτικό ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Προβαίνουμε σήμερα την Τρίτη 16-08-2022, στην ανάρτηση της ονομαστικής κατάταξης υποψηφίων, του γενικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, των πινάκων διοριστέων και του πίνακα απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 54796/20-07-22 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Το παρόν συντάσσεται προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και της έναρξης της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων επί των πινάκων κατάταξης μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, οι οποίες υποβάλλονται ατελώς και μόνο ηλεκτρονικά στο email: sox@ilion.gra από την Τετάρτη 17/8/2022 μέχρι την Πέμπτη 18/8/2022.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2022a

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2022a

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2022a

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2022a

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2022a

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2022a

Πρακτικό ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων