ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/05/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 25η Μαΐου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023a
 2. Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολών (ΚΩΔ 34484)a
 3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγουςa

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023a
 2. Λήψη απόφασης για κατάργηση θέσης περιπτέρου και μεταφοράς του σε νέα θέσηa
 3. Λήψη απόφασης για δημοσίευση σε ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο της υπ’ αριθ. 029/2022 Α.Δ.Σ. που αφορά «Δημιουργία πεζοδιάβασης – επί της οδού Πρωτεσιλάου, μεταξύ των οδών Νέστορος και Πάριδος»a
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης με επενεργούμενη φάση πεζών (κλήση φάσης) μεταξύ των Ο.Τ. 684 – 685 και 687 στη Λεωφ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (περιοχή Παλατιανής)a
 5. Λήψη κανονιστικής απόφασης για έγκριση καθορισμού της οδού Αγ. Άννης, εντός του Ο.Τ. 479, ως πεζοδρόμου και επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 043/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Δ. Ιλίου, περιοχής Αγ. Φανουρίουa
 6. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
 7. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 1. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου της Δομής «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου-Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά» και του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα που τροποποιεί την υπ’ αρ. 72252/13.10.2020 (ΑΔΑ:ΩΛΦ4ΩΕΒ-ΛΦΡ) ΑΥΙΜa
 2. Τροποποίηση της Απόφασης Ορισμού του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)» και κωδικό ΟΠΣ 5002024a
 3. Συνεργασία Δήμου Ιλίου και Εταιρείας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Κ.Ε.Ψ.Υ.» για την ίδρυση Κέντρου Ημέρας για άτομα πάσχοντα από ψυχιατρικές διαταραχές, αυτισμό και συναφείς διαταραχέςa
 4. Συνεργασία Δήμου Ιλίου και Εταιρείας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Κ.Ε.Ψ.Υ.» για την ίδρυση Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας σε όφελος πασχόντων από ψυχιατρικές και γενικότερες ψυχικές  διαταραχέςa
 5. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορη οικογένεια του Δήμου Ιλίουa

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων ανακύκλωσηςa
 2. Λήψη απόφασης για την ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχημάτωνa

 

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου, έτους 2023a

 

ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 1. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικήςa

 

Ζ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία και φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων – δραστηριοτήτωνa

 

Η. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 152/2021 & 153/2021 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση μέλους

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/05/2023a