ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/06/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/06/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 4η Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024
 2. Έγκριση απολογισμού Δήμου Ιλίου έτους 2023
 3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005
 4. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 873/2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη ανανέωσης άδειας χρήσης της πλατφόρμας ΖΟΟΜ για ένα έτος
 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Παροχή έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου»
 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου»
 7. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Υποέργου 1 με τίτλο: «Συστήματα και Εφαρμογές Έξυπνης Κινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» της πράξης «Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου» (Πρόσκληση ΑΤ08)
 8. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιας  σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών, του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Υποέργου 1 με τίτλο: «Συστήματα και Εφαρμογές Έξυπνης Κινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» της πράξης «Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου»
 9. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Ιλίου»
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων
 11. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης που αφορά την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» υποέργο 1, της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας»
 12. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την υπηρεσία «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού» συγκεκριμένα τη 2η ομάδα: «Ενοικίαση τεντών για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 070/2024 ΑΔΕ που αφορά αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης τμήματος – ιδιοκτησίας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ με Κ.Α. 010105 της 1/2009 Πράξης Εφαρμογής που βρίσκεται επί των οδών ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ και ΕΔΕΣ στο Ο.Τ. 2201 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
 2. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 106/2020 Απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση σχεδίου στην περιοχή ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ στα Ο.Τ. 307, 291 και στον Κοινόχρηστο Χώρο μεταξύ των Ο.Τ. 30 7 & 291 καθώς και έγκριση της οδού ΜΠΙΜΠΙΖΑ από τον κόμβο ΙΛΙΟΥ έως οδό ΠΑΡΟΥ
 3. Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και την παροχή εξουσιοδότησης για την υποβολή και έγκριση του τεχνικού δελτίου στο πλαίσιο της υπ. αρ. οικ. 2740/16-5-2024 πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: ΔΑΠ6) «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού με περιαστικά δάση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ε. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της με αρ. πρωτ 32904/22.05.2024 αίτησης της Θεοδώρας Σμυρναίου
 2. Αποδοχή κατανομής ποσού 238.461,77 € έτους 2024 για κάλυψη α) λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου

 

    H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

  

 Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/06/2024a