Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού

Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 62/2024 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού»  συνολικού προϋπολογισμού 11.751,49€  συμπ. ΦΠΑ 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Η προσφορά  θα συνοδεύεται από δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ότι τα προς προμήθεια είδη συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, και επιπροσθέτως ΥΔ για την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον  δύο (2)ετών

Οι προσφορές σας θα περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα προς προμήθεια είδη  όπως αυτά περιγράφονται στη με αριθμό 62/24 Μελέτης, καθώς και στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο σας επισυνάπτουμε. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 10/06/2024   και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του e-mail, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την  10/06/2024 και ώρα 10:00 π.μ.

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·     Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ: 62/2024 
·     Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ:62/2024 «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού» 
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·      Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 62/2024 Μελέτη του Δήμου μας

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την 10/06/2024 και ώρα 10:00 π.μ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση Απόφασης κ. Δημάρχου.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 5 της με αριθμό 62/2024 Μελέτης του Δήμου μας, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/a 

 

ΚΜ 62_24 ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝa

ΚΜ 62_24 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

ΚΜ 62_24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥa