ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/06/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/06/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 25η Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005
  2. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 985/2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη φιλοξενίας κτηνιατρικής ομάδας
  3. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζόμενων Δήμου Ιλίου»
  4. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια γεύματος για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου», προϋπολογισμού 412.054,50 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και ΦΠΑ 13%

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24
  2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  1. Αποδοχή δωρεάς χορηγίας επικοινωνίας για την «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ»

 

H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

  

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/06/2024a