Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών και κουρτινών των Υπηρεσιών του Δήμου

Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών και κουρτινών των Υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 123/2021 μελέτη που αφορά στην εργασία «Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών και κουρτινών των Υπηρεσιών του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 19.483,31€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών.(δηλαδή για το σύνολο των ομάδων)

Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των εργασιών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  Δευτέρα 27/09/2021  και ώρα 11.30 π.μ.   στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την  Δευτέρα 27/09/2021  και ώρα 11.30 π.μ.  

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·     Θέμα:«Προσφορά για την ΚΜ: 123/2021 «Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών και κουρτινών των Υπηρεσιών του Δήμου».
·     Περιεχόμενο:  Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ: 123/2021 «Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών και κουρτινών των Υπηρεσιών του Δήμου».    
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία:·      Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 123/2021 Μελέτη του Δήμου μας

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

    

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την Δευτέρα 27/09/2021  και ώρα 11.30 π.μ.     και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  Δευτέρα 27/09/2021  και ώρα 11.45 π.μ.      

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 9 της με αριθμό 123/2021 Μελέτης του Δήμου μας, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/a 

ΚΜ 12321 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

ΚΜ 12321 Μελέτηa

ΚΜ 12321 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ KHMa