26/09/2022 – Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του (κωδικός ΟΠΣ 5054775)

26/09/2022 – Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του (κωδικός ΟΠΣ 5054775)

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει – τιμής με τίτλο: «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του» με κωδικό ΟΠΣ 5054775 η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Αττική» 2014-2020 προϋπ. 861.528,73€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτεται.

Οι προσφορές θα πρέπει να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

  1. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται 05/09/2022  και ώρα 09:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η   26/09/2022   και ώρα 15:00.
  2. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30120000-6, 30125120-8, 30213100-6, 30213300-8, 30231310-3, 30232000-4, 30232110-8, 30125110-5, 31524120-2, 31531100-8, 31625000-3, 32344210-1, 32420000-3, 32424000-1, 32510000-1, 32520000-4, 32552100-8, 32552110-1, 32552310-3, 32580000-2, 33112200-0, 33141620-2, 33158200-4, 33193110-3, 35120000-1, 37440000-4, 38652120-7, 39100000-3, 39111000-3, 39113100-8, 39143110-0, 39143123-4, 39150000-8, 39220000-0, 39314000-6, 39511100-8, 39512100-5, 39512300-7, 39512500-9, 39514100-9, 39515000-5, 39516120-9, 39711130-9, 42416120-2, 42511110-5, 42512000-8, 42716110-2, 44115810-0, 48219300-9, 48730000-4, 48820000-2, 51611100-9, 48920000-3, 51120000-9, 51300000-5, 51340000-7.  Η γεωγραφική περιοχή φορέα (NUTS) είναι EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη στα κτήρια που έχουν επιλεγεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε.: 60.7133.0001, 60.7131.0001, 15.7133.0012 και 15.7131.0002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και του αντίστοιχου κωδικού που θα προβλεφθεί για το οικονομικό έτος 2023 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 210 ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
  3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς παράδοση είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
  4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. – Διαδικτυακή πύλη wwpromitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
  5. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το Παράρτημα 2 άρθρο 2.2.2. – Εγγύηση συμμετοχής.
  6. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra.

Π16521 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗa

Π16521 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΦΗa

Π16521 – ESPDa

Π16521 – Έντυπο οικ προσφοράς – υποεργο 1a

Π16521 – Έντυπο οικ προσφοράς – υποεργο 2a

Π16521 – Περίληψη διακήρυξηςa

Π165 2021 – ΚΗΦΗ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ζ’ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣa

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 169677_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 63491_25_08_2022_signeda