10/03/2022 – Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών

10/03/2022 – Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών

Ο Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ

 

Διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου», προϋπολογισμού 61.126,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Προσφορές   γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται. Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το σύνολο της αξίας της/των ομάδας/δων για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του Παραρτήματος Β΄ του παρόντος διαγωνισμού.    

 

Οι προσφορές θα πρέπει να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021.

  1. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ορίζεται η 01/03/2022  και ώρα 09:00:00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gra του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 10/03/2022 και ώρα 15:00:00μμ.
  2. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
  3. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gra) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
  4. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, και όπως αναλυτικότερα ορίζονται στο άρθρο 20 της διακήρυξης
  5. Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, τηλ. 213 2030136, 213 2030184, 2132030185, 213 2030195,  Τ.Κ. 131 22, κ. Μ. Κρητικός, κα. Ε. Τσαμπάση, κα. Α. Μαράτου,  κος Χρήστου email: promithies@ilion.gra).
  6. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gra του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου ilion.gra.

 

Ο Δήμαρχος

 

Νίκος Ζενέτος

Π18721 Περίληψη Διακήρυξηςa

Π18721 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗa

espd-request-v2_signeda

espd-request-v2-xmla

Π18721 Έντυπο οικονομικής προσφοράςa