Προμήθεια εποχιακών φυτών

Προμήθεια εποχιακών φυτών

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 14/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια εποχιακών φυτών» συνολικού προϋπολογισμού 33.787,00€  συμπ. ΦΠΑ 13% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, και πάντα σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 14/2022 μελέτης του Δήμου Ιλίου

Προσφορές θα γίνονται δεκτές τουλάχιστον για το σύνολο των προς προμήθεια  ειδών .

Προσφορά, η οποία δεν περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών θα απορρίπτεται.

       Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 02 Μαρτίου ώρα 14.00 μ.μ.   στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την Τετάρτη 02 Μαρτίου  και ώρα 14.00 μ.μ.   

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·     Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ:   14/2022
·     Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ: 14/2022 «Προμήθεια εποχιακών φυτών»

   

«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας, τηλ. email»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·      Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με  ΚΜ: 14/2022 «Προμήθεια εποχιακών φυτών» Μελέτη του Δήμου μας

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την  Τετάρτη 02 Μαρτίου  και ώρα 14.00 μ.μ.     και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση Απόφασης κ. Δημάρχου.

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού  τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που  απαιτούνται από το άρθρου 43  του Ν. 4782/2021,ήτοι: Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/a 

ΚΜ 1422 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝa

ΚΜ 1422 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

ΚΜ 1422 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΦΥΤΑa