Συντήρηση – επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητα οχημάτων

Συντήρηση – επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητα οχημάτων

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 191/2021 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία «Συντήρηση – επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητα οχημάτων» συνολικού προϋπολογισμού  6.500,02€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%,  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, και πάντα σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 191/2021 Μελέτης.

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των οχημάτων των προς παροχή υπηρεσιών-επισκευών οργάνων ελέγχου ταχύτητας των οχημάτων, και όχι επιλεκτικά κάποιους τύπους οχημάτων

Προσφορά, η οποία δεν περιλαμβάνει  το σύνολο των οχημάτων των προς παροχή υπηρεσιών-επισκευών οργάνων ελέγχου ταχύτητας των οχημάτων θα απορρίπτεται.

       Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 24/02/2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.30 π.μ στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την  24/02/2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.30 π.μ

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·     Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ: 191/2021 «Συντήρηση – επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητα οχημάτων»

 

·     Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την    ΚΜ: 191/2021 «Συντήρηση – επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητα οχημάτων»
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·      Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 191/2021 Μελέτη του Δήμου μας

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την 24/02/2022 ημέρα Πέμπτη    και ώρα 10.30 π.μ

 και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση Απόφασης κ. Δημάρχου.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού  τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που  απαιτούνται από το άρθρου 43  του Ν. 4782/2021,ήτοι Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/a 

ΚΜ 19121 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

ΚΜ 19121 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝa

ΜΕΛΕΤΗ Π191_2021 (ΑΑ)a