Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού

Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 37/2023 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού»  συνολικού προϋπολογισμού 34.396,57€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%, 13% και 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η οικονομικότερη προσφορά βάσι τιμής, ήτοι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτεται.

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου.

 

Ως τμηματική παράδοση νοείται η παράδοση οποιασδήποτε ποσότητας χωρίς κανένα περιορισμό στον αριθμό των παραγγελιών στην  υπηρεσία του Δήμου που θα κάνει χρήση του εν λόγω είδους. Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν την ευχέρεια και το δικαίωμα να παραγγείλουν όσα τεμάχια κρίνουν ότι χρειάζονται χωρίς κανένα περιορισμό στον αριθμό των παραδόσεων.

 

Η κάθε υπηρεσία του Δήμου θα παραγγείλει από τον ανάδοχο οποιαδήποτε ποσότητα κρίνει ότι χρειάζεται, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την παράδοση της παραγγελίας επειδή κρίνει ότι δεν τον συμφέρει η ποσότητα. Σε μία τέτοια περίπτωση θα ληφθεί ως άρνηση του αναδόχου.

 

Τα είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο σε κάθε υπηρεσία του Δήμου (όπως αυτές εμφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της επισυναπτόμενης μελέτης) οι οποίες βρίσκονται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου.

 

Τα έξοδα φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης και παράδοσης στο τελικό σημείο θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο της κάθε ομάδας.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 29/03/2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50 1ος όροφος,  ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες, ήτοι την 29/03/2023  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00π.μ. στο  

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·     Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ: 37/2023  «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού»
·     Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την ΚΜ: 37/2023  
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας, τηλ. email»
·     Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·      Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 37/2023 Μελέτη του Δήμου μας

·      (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την 29/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μκαι στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

 

 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες με κοινοποίηση Απόφασης κ. Δημάρχου.

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία(Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 9 της με αριθμό 37/2023 Μελέτης του Δήμου μας, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ και κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο αρχείο της σχετικής μελέτης καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gr/a 

 

ΚΜ 37_23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝa

Π3723 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π3723 Μελέτη (ΑΑ)a

Π3723 Διευκρίνιση (23/3/2023)a

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a