Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 (Ανταποδοτικού Χαρακτήρα)

Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 (Ανταποδοτικού Χαρακτήρα)

Προβαίνουμε σήμερα την 22/03/2023 στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 91042/09-12-2022 Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 1/2023) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου.

Το πρακτικό συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gra) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τέταρτο κεφάλαιο της ως άνω Ανακοίνωσης, για χρονικό διάστημα από 23-03-2023 μέχρι και 01-04-2023.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2023a

ΣΟΧ 1 2023 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a