Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 (Ανταποδοτικού Χαρακτήρα)

Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 (Ανταποδοτικού Χαρακτήρα)

Προβαίνουμε σήμερα την 22/03/2023 στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 91042/09-12-2022 Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 1/2023) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου.

Το πρακτικό συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gra) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τέταρτο κεφάλαιο της ως άνω Ανακοίνωσης, για χρονικό διάστημα από 23-03-2023 μέχρι και 01-04-2023.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2023a

ΣΟΧ 1 2023 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗa