19/04/2023 – Θερινά προγράμματα έτους 2023

19/04/2023 – Θερινά προγράμματα έτους 2023

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη αναδόχου για τα «Θερινά προγράμματα έτους 2023», προϋπολογισμού 163.381,16€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 1. Οι προσφορές θα πρέπει να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως ισχύει. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάσει τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 2. Ο αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Αριθμός Μελέτης 52/2023 και οι Συστημικοί Αριθμοί Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 187980 (για την 1η Ομάδα) και 187984 (για την 2η Ομάδα).
 3. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ορίζεται η 05/04/2023 και ώρα 09:00:00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 12/04/2023 και ώρα 15:00:00μμ.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο άρθρο 2.2.1. της διακήρυξης.
 5. Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (Άρθρο 2.1.4. διακήρυξης).
 6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
 7. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό, ήτοι:

1η Ομάδα «Θερινά προγράμματα απασχόλησης παιδιών»: Δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (2.375,18€)

2η Ομάδα «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία»: Διακόσια εξήντα ευρώ (260,00€)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στο άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης.

 1. Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, 2ος όροφος, τηλ. 213 2030136, 213 2030184, 213 2030195, 213 2030185, Τ.Κ. 131 22, κος Μ. Κρητικός, κα Ε. Τσαμπάση, κα Α. Μαράτου, κος Π. Χρήστου, email: promithies@ilion.gr).
 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gra

Π5223 – ESPDa

Π5223 – Διακήρυξηa

Π5223 – Έντυπο οικ προσφοράςa

Π5223 – Μελέτηa

Π5223 – Περίληψη Διακήρυξηςa

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/03/2023

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών καθώς και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τα «Θερινά προγράμματα έτους 2023», προϋπολογισμού 163.381,16€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (ΚΜ 52/23), με  Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 187980 για την 1η Ομάδα και 187984 για την 2η Ομάδα, με αριθμ. πρωτ. διακήρυξης 21889/23-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012349625 2023-03-23), λόγω διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τη με αριθμό 086/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. πρωτ. 24130/30-03-2023, η οποία έλαβε τον παρακάτω Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 23PROC012405786a  2023-03-31 και στην πλατφόρμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑ τον  Α.Δ.Α.: ΨΠΗΓΩΕΒ-2Ε3.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών μετατίθεται για την 19/04/2023 και ώρα 15:00μμ και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» μετατίθεται για την 25/04/2023 και ώρα 10:00 πμ.

Σε ότι αφορά τον χρόνο ισχύος των υποβαλλόμενων προσφορών καθώς και τον χρόνο ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, θα ληφθεί υπόψιν η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21889/23-03-2023 διακήρυξης.

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ιλίου, τηλ. επικ. 213 2030136, 213 2030184, 213 2030195, 213 2030185, κος Μ. Κρητικός, κα Ε. Τσαμπάση, κος Π. Χρήστου, email: promithies@ilion.gr

 

 1. ΑΟΕ 086/2023 ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥa
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥa

19/04/2023 – Θερινά προγράμματα έτους 2023

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a