Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 (Ανταποδοτικού Χαρακτήρα) – Ορθή Επανάληψη Απορριπτέοι Πίνακα 102

Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 (Ανταποδοτικού Χαρακτήρα) – Ορθή Επανάληψη Απορριπτέοι Πίνακα 102

Προβαίνουμε σήμερα την 22/03/2023 στην ορθή επανάληψη του Πίνακα Απορριπτέων της θέσης 102 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, των αποτελεσμάτων υπ’ αριθμ. 91042/09-12-2022 Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 1/2023) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου.

Το πρακτικό συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gra) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τέταρτο κεφάλαιο της ως άνω Ανακοίνωσης, για χρονικό διάστημα από 23-03-2023 μέχρι και 01-04-2023.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 12023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 102a

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 102 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗa