13/07/2021 – Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων

13/07/2021 – Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει ότι :

 

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων», προϋπολογισμού 79.399,94 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό 79/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. .

 

1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 13/07/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

3. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136, 2132030195, 2132030184, 2132030196, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κ. Μ. Κρητικό, κα Α. Μαμουνάκη, κα Ε. Τσαμπάση και κα Α. Μαράτου, κα, email: promithies@ilion.gr). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra.

 

Π7921 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣa

Π7921 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗa

Π7921 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣa

Π7921 Έντυπο οικονομικής προσφοράςa

Π7921 ΕΕΕΣa

30/06/2021: Π7921 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗa