070/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων»