Έγκριση πίστωσης ποσού 42,07 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπέρ του δικαιούχου Εκδόσεις Ν. Παπανικολάου, εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», για την δημοσίευση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013, σε βάρος του Κ.Α. 10.6463 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 42,07 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπέρ του δικαιούχου Εκδόσεις Ν. Παπανικολάου, εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», για την δημοσίευση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013, σε βάρος του Κ.Α. 10.6463 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 42,07 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπέρ του δικαιούχου Εκδόσεις Ν. Παπανικολάου, εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», για την δημοσίευση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013, σε βάρος του Κ.Α. 10.6463 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013