ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 22/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 22/10/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 22η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  20.30 μ.μ., σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικράτειας (Β΄850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                        

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020a

2. Λήψη απόφασης περί μη αύξησης των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2021a

3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2020a

4. Λήψη απόφασης για ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ που παραχωρήθηκαν, κατά χρήση, σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της καθολικής διαδοχής αυτού από τον ΟΑΕΔ (18.04.2013) και προσδιορισμός χρήσης αυτώνa

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από οδό Πετρουπόλεως έως οδό Χαλκηδόνος & ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από οδό Χ. Τρικούπη έως οδό Ηρακλείτου – Α’ ΦΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗa

6. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση της οδού Ιπποδαμείας (Τμήμα από Λ. Ιλίου έως οδό Ιδομενέως)a

7. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa

Γ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

8. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 308/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 70, Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019a

Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

9. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

10. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για φθορά δημοτικού πρασίνου επί της οδού Γαλερίου 19, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας τους Περιβάλλοντοςa

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

11. Αποδοχή της πρότασης ψηφίσματος για τη θεσμοθέτηση της «Ελληνικής Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων» του Δικτύου SDG 17GREECE και συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στη δράση «Υιοθέτησε έναν στόχο»

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 22/10/2020a