ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/12/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/12/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 11η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 μ.μ., σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικράτειας (Β΄850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                   

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020a
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίουa
 3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορώνa
 4. Λήψη απόφασης για χρησιμοποίηση ποσοστού έως 50% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκώνa
 5. Λήψη απόφασης για τακτοποίηση κατηγορίας χρηματικών διαθεσίμωνa
 6. Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας με σκοπό τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίουa

Β.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Ιλίουa
 2. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 5561/2019 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2203 επί της οδού ΓΚΑΤΣΟΥ ΝΙΚΟΥ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
 3. Λήψη απόφασης: i) για τη διόρθωση του ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται επί των οδών Ραδιοφωνίας, Πριάμου, Λεωφ. Θηβών εντός των Ο.Τ. 2214 (Παιδική Χαρά), Ο.Τ. 2214Α (Κ.Χ. – Πράσινο), Ο.Τ. 2215 (Χώρος Στάθμευσης) περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου μας, ii) αποδοχής υπεύθυνων δηλώσεων και iii) για την έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματοςa
 4. Λήψη απόφασης συναίνεσης του Δήμου Ιλίου σχετικά με αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών μεταβολών στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 5. Λήψη απόφασης για επανεπιβολή από άρση (Δικαστική Απόφαση 22120/2017 ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΤΣΕΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στα Ο.Τ. 2078 – 2079 επί των οδών Μελέτης Βασιλείου και Ηγουμενίτσης Περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου Ιλίουa
 6. Λήψη απόφασης για ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑa

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Ρυθμίσεις για τα μισθώματα  σχολικών κυλικείων που ανήκουν στο Δήμο Ιλίου.a

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 177/2020 Α.Δ.Σ. που αφορά την οφειλή Αργυρώς Καραμπάρμπα κ.λ.π. λόγω προσκύρωσηςa
 2. Έγκριση πίστωσης ποσού 182.935,18 € έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμουa

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/12/2020a