ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 22/12/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 22/12/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 22η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20.30 μ.μ., σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικράτειας (Β΄850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                             

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2021a

Β.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τους συνδιοκτήτες του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050572125095 Πανταζόπουλου Ιωάννη και Πανταζοπούλου Παναγιώτα για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγράφων των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίουa
  2. Λήψη απόφασης συναίνεσης του Δήμου Ιλίου σχετικά με αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών μεταβολών στο Εθνικό Κτηματολόγιοa
  3. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της 2/2015 Πράξης Προσκύρωσης και Αναλογισμού αποζημίωσης ρυμοτομίας και της 964/2019 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την  απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2057Α επί της οδού ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 05/2020 μελέτης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa
  5. Λήψη απόφασης για ένταξη την δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑa

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους από το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αναπληρωματικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και ορισμός νέων μελών αυτών

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 22/12/2020a