02/10/2020 – Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου για δώδεκα (12) μήνες

02/10/2020 – Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου για δώδεκα (12) μήνες

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου για δώδεκα (12) μήνες, προϋπολογισμού 67.565,41€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και των αντίστοιχων που θα προβλεφθούν για το οικονομικό έτος 2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου την 02/10/2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00 πμ. με 10:30 πμ στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας, όπως αυτές εμφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής την 02/10/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ με 10:30 πμ ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 01/10/2020, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Ιλίου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

 

Π10820 Αίτηση Συμμετοχήςa

Π10820 Διακήρυξηa

Π10820 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.a

Π10820 Περίληψη Διακήρυξηςa

Π10820 Τ.Ε.Υ.Δa

Π10820 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – Α.Π. 68305 – 29/09/2020a

Τελευταία Νέα