23 Οκτωβρίου, 2020

23 Οκτωβρίου, 2020

286/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων κα τιμής με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου» a

AOE2862020