23 Οκτωβρίου, 2020

23 Οκτωβρίου, 2020

272/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στην «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου & Έκτακτες ανάγκες λόγω Covid-19» a

AOE2722020

269/2020 – Έγκριση σύναψης και των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Εξειδικευμένη έρευνα και προτάσεις Εφαρμογής για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου» a

AOE2692020