23 Οκτωβρίου, 2020

23 Οκτωβρίου, 2020

283/2020 – Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της Απόφασης 160/20 της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που κάνει αποδεκτή την προσφορά της ατομικής επιχείρησης Καπραγκού Χρήστου του Κων/νου και τον αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο για την 1η και 2η ομάδα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου έτους 2020 a

AOE2832020

280/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, που αφορά την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος για το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου (τετράμηνης διάρκειας – Covid19)» a

AOE2802020

279/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα μήνες» a

AOE2792020