5 Απριλίου, 2022

5 Απριλίου, 2022

082/2022 – λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής με θέμα: “Υπηρεσίες Υποστήριξης και παροχής εκπαιδευτικού έργου του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Δήμου Ιλίου στο πλαίσιο Κύκλων Γνώσης που αφορούν σε ζητήματα κοινωνικού, ψυχολογικού, παιδαγωγικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» a

AOE0822022