220/2024 – λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Ιλίου» στο πλαίσιο της δράσης: «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών Σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με Περιαστικά Δάση»

220/2024 – λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Ιλίου» στο πλαίσιο της δράσης: «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών Σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με Περιαστικά Δάση»

220/2024 – λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Ιλίου» στο πλαίσιο της δράσης: «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών Σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με Περιαστικά Δάση»