022/2023 – λήψη απόφασης για την εγκατάσταση ενός έξυπνου οικίσκου και δύο έξυπνων νησίδων, στο Δήμο Ιλίου