023/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ιλίου