198/2022 – Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Δ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίου