212/2022 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»

212/2022 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»