238/2022 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»

238/2022 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»