239/2022 – Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της κατασκευής και την ολοκλήρωση του έργου: «Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις»

239/2022 – Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της κατασκευής και την ολοκλήρωση του έργου: «Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις»