Αποφάσεις Δημάρχου

Αποφάσεις Δημάρχου

06/10/2020 Απόφαση Δημάρχου 69938/06-10-2020 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’

06/10/2020 Απόφαση Δημάρχου 69899/06-10-2020 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’

06/10/2020 Απόφαση Δημάρχου 69860/06-10-2020 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’

06/10/2020 Απόφαση Δημάρχου 69821/06-10-2020 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’

02/10/2020 Απόφαση Δημάρχου 68799/02-10-2020 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’

02/10/2020 Απόφαση Δημάρχου 68762/02-10-2020 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87),

23/09/2019 Απόφαση Δημάρχου 41887/23-09-2019 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη 1. Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’) 2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010. 3. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων […]

23/09/2019 Απόφαση Δημάρχου 41887/23-09-2019 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη 1. Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’) 2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010. 3. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων […]

31/10/2018 Άποφαση Δημάρχου 601/2018 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου     Έχοντας υπόψη       Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις όμοιες του Ν.3812/09, καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980, κατά περίπτωση. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα […]

16/10/2018 Απόφαση Δημάρχου 550/2018 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη   Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις όμοιες του Ν.3812/09, καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980, κατά περίπτωση. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και […]