Αποφάσεις Δημάρχου

Αποφάσεις Δημάρχου

25/01/2011 Απόφαση 26/2011 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με διετή θητεία τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Βομπιράκη Νικολέττα του Παναγιώτη και της μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες: Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.Την εποπτεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).Την συνυπογραφή μετά των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.Την υπογραφή των […]

12/01/2011 Απόφαση 10/2011 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με διετή θητεία το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:  1.    Την εποπτεία της Δ/νσης Μηχανολογικού και Καθαριότητας.2.    Την ευθύνη για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας από το εργατοτεχνικό προσωπικό (την εργασία κατά τις απογευματινές ώρες – Κυριακές – Αργίες) και την κατανομή του προσωπικού σύμφωνα […]

12/01/2011 Απόφαση 9/2011 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με διετή θητεία το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο του Δημητρίου και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:       1.    Την εποπτεία της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.2.    Την ευθύνη για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας από το εργατοτεχνικό προσωπικό και την κατανομή του προσωπικού σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της ως άνω Διεύθυνσης.3.    […]

12/01/2011 Απόφαση 8/2011 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με διετή θητεία το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αυγουλά Ευάγγελο του Γεωργίου και του μεταβιβάζουμε: 1.    Την ευθύνη οργάνωσης και εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας του Δήμου.2.    Τις αρμοδιότητες σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου.3.    Την τέλεση πολιτικών γάμων.           Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και […]

12/01/2011 Απόφαση 7/2011 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με διετή θητεία το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λιόση Γεώργιο του Χρήστου και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες: Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.Tην εποπτεία της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.Τη συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των Δημοτικών Κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα για την ασφάλεια των εργαζομένων και […]