Αποφάσεις Δημάρχου

Αποφάσεις Δημάρχου

12/06/2018 Απόφαση Δημάρχου 288/2018 a

 Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης” Τις διατάξεις του Ν.3448/2006 ΦΕΚ 57 Α’/15-3-2006 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4305/2014 ΦΕΚ 237 Α’/31-10-2014 “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του Δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου […]

29/01/2018 Απόφαση Δημάρχου 42/2018 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 58 του Ν.3852/10 (87Α/07-06-2010 ΦΕΚ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) […]

29/01/2018 Απόφαση Δημάρχου 41/2018 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 58 του Ν.3852/10 (87Α/07-06-2010 ΦΕΚ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) […]

05/12/2017 Απόφαση Δημάρχου 721/2017 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη 1.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), σε συνδυσμό με αυτές της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 και της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.    Τις διατάξεις του […]

12/10/2017 Απόφαση Δημάρχου 570/2017 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του […]

06/10/2017 Απόφαση Δημάρχου 552/2017 a

Ο Δήμαρχος Ιλίου Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του […]

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 133/2017 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου χωρίς αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου, με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας  και Υγείας. Την εποπτεία του Δημοτικού Κοιμητηρίου. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις λαϊκές αγορές. Τη συνυπογραφή […]

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 132/2017 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκόγκο Κωνσταντίνο του Ιωάννη  με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Την ευθύνη ετοιμότητας, συντονισμού και αποδοτικής λειτουργίας της Πολιτικής  Προστασίας. Την εποπτεία του […]

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 131/2017 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασιλόπουλο Δημήτριο του Ηλία,  με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:     ·         Την εποπτεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού του  Δήμου και ειδικότερα α) την αποτελεσματική εφαρμογή των πάσης φύσεως προγραμμάτων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου β) την […]

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 130/2017 a

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λιόση Γεώργιο του Χρήστου, με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:   Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Τη συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των δημοτικών κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα […]